محصولی مجانی و کد باز دیگری از 4sci

مدیریت مالی ورژن 1.10 پس از سه سال استفاده ی شخصی (فایل اکسل)

سرور dropbox

http://dl.dropbox.com/u/12761056/money-mng-V1.10.xls

سرور google docs

goo.gl/ieHbx