بالاخره امتحان ها تموم شد. هرچند تا دو هفته دیگه اول بدبختی یه! یعنی باید تا ساعت 6 مدرسه باشیم. ببینم کسی سیانور داره؟