زندگی جز برای دو گروه فایده ندارد : دانشمندانی که نظرات آن ها اجرا گردد و دانش جویانی که گوش به سخن دانشمندانی دهند.     پیامبر اکرم (ص)

علم بدون تربیت برای انسان قساوت می آورد.      پیامبر اکرم (ص)
منبع: هفته نامه ی سلامت