مقاله ی "20 مال کیست؟" از هفته نامه ی سلامت ( شماره ی 237 )
ترجمه : سحر حبیبی ، متن اصلی از msn

"دانش آموزان موفق این اصل را رعایت میکنند......."

برای دانلود تصویر کلیک کنید!

rozname
Hosted by eSnips